Postać biblijna, syn pierworodny Am- rama i Jochabed z pokolenia Lewiego, brat Mojżesza i Miriam, pierwszy arcykapłan izraelski. O działalności A. u boku Mojżesza, związanej z wyprowadzeniem ludu Izraela z Egiptu, mówi Pięcioksiąg. A. ściągnął na Egipt pierwsze 3 plagi: zamianę wody Nilu w krew, szarańczę i jadowite muchy. Pod nieobecność Mojżesza, pod naciskiem ludu, u stóp góry Horeb, odlał złotego cielca. Z polecenia – Jahwe Mojżesz namaścił A. na arcykapłana. Znakiem potwierdzającym ten wybór było m.in. zakwitnięcie laski A. Za brak ufności w Jahwe nie wszedł – wraz z Mojżeszem – do Ziemi Obiecanej. Godność arcykapłana była dziedziczna w rodzie A. Wg Reguły Zrzeszenia z Qumran, jeden z 2 oczekiwanych Mesjaszów miał pochodzić z rodu A. A. był wielką postacią nie tylko w Biblii, ale również w Koranie. Najstarszy posąg A. z kadzielnicą pochodzi z pierwszej połowy III w. n.e. z synagogi w Dura Europos nad środk. Eufratem.

Add Your Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *